Финална пресконференция по проекта

Финална пресконференция по проекта

На 04.08.2022 година в Община Берковица се проведе Финална пресконференция по проекта, на която се представи успешното му изпълнение.

Община Берковица изпълни успешно проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.

На 04.08.2022 година в Община Берковица се проведе Финална пресконференция по проекта, на която се представи успешното му изпълнение. В пресконференция взеха участие представители на партньорите, лекари, представители на „МБАЛ Берковица“ ЕООД, общинска администрация Берковица и Бъйлещ, журналисти, представители на целевата група по проекта. Проектният ръководител г-жа Албена Монова представи цялостното изпълнение на проекта – информация за постигнатите резултати, изпълнените дейности и използвания бюджет.

Постигната е основната цел на съвместния проект между общините Берковица и Бъйлещ а именно: Засилен капацитет за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването в общините Берковица и Бъйлещ, чрез създадени възможности за хората в отдалечените села да имат адекватно здравеопазване и снабдени с модерно и иновативно оборудване общински болници.

Тази цел е успешно постигната чрез осъществените дейности: създани регионални трансгранични мрежи между здравните институции и увеличен капацитет на медицинските експерти; разработено съвместно проучване на заболеваемостта в трансграничния район и изработенана съвместна карта на заболеваемостта от най-често срещаните болести, разработен Наръчник за здравословен живот, доставено модерно оборудване за болниците и рекламна кампания.
Общ бюджет на проекта: € 1 450 529.96 евро

Община Берковица и Община Бъйлещ изразиха своето задоволство от успешно приключилия проект, както и готовновността за бъдеща съвместна работа.

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.