Стартира съвместно проучване на заболеваемостта в региона

Старт на проучване на заболеваемостта в региона Берковица – Бъйлещ

Социологическото проучване се провежда на територията на трансграничния регион Монтана - Долж и има за цел да набере допълнителна информация относно заболеваемостта, проблемите на хората свързани с опазването на тяхното здраве, както и най-разпространените вредни навици.

Започна изпълнението на договор „Съвместно Проучване на заболеваемостта по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“, който е част от работен пакет по проекта наречен "Укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции".

Социологическото проучване се провежда на територията на трансграничния регион Монтана - Долж и има за цел да набере допълнителна информация относно заболеваемостта, проблемите на хората свързани с опазването на тяхното здраве, както и най-разпространените
вредни навици. Събраната информация ще послужи за изработването на карта на заболеваемостта и на Наръчник за здравословен живот. 

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.