Встъпителна пресконференция по проекта

Встъпителна пресконференция проведена на 27.10.2020г., в гр. Берковица

В събитието взеха участие кметовете на двете общини: Димитранка Каменовa (Берковица) и Костел Пистриту (Бъйлещ), екипите на проекта от България и Румъния, представители на партньорите, лекари, представители на „МБАЛ Берковица“ ЕООД, общинска администрация Берковица и Бъйлещ, журналисти, представители на проекта.

В изпълнение на дейностите от проекта на 27 октомври 2020 г. от 11ч.  се проведе съвместна начална пресконференция в сградата на общинска администрация Берковица.

По време на началната пресконференция бяха представени целите, партньорите и предвидените за изпълнение в рамките на проекта дейности. 

Конфенцията бе проведена в онлайн среда с помоща на видеоконферентна връзка между представителиете на двете общини. 

В събитието взеха участие кметовете на двете общини: Димитранка Каменовa (Берковица) и Костел Пистриту (Бъйлещ), екипите на проекта от България и Румъния, представители на партньорите, лекари, представители на „МБАЛ Берковица“ ЕООД, общинска администрация Берковица и Бъйлещ, журналисти, представители на целевата група по проекта.

Община Берковица е водещ партньор по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Партньор по проекта от румънска страна е община Бъйлещ. 

Снимки от събитието


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.