Укрепване на местните трансгранични мрежи

Укрепване на местните трансгранични мрежи

Укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции

Разработване на Съвместно проучване на заболеваемостта в трансграничния район и изработване на съвместна карта на заболеваемостта от най-често срещаните болести – чрез този документ ще се осигури задълбочаването на сътрудничеството в сферата на здравните услуги между общините Берковица и Бъйлещ, чрез което ще се осигури по-надеждна информация за заболеваемостта в трансграничния регион и да се предоставят по-добри здравни грижи на населението. Набавянето на надлежна и съвременна информация за най-честите заболявания в региона има за цел изработване на общи политики и предприемане на съвместни действия за оказване на по-качествени по-ефективни медицински услуги в двете общини.

Разработване на Наръчник за здравословен живот – документът ще съдържа практическа информация за формиране у населението на поведение, което да доведе до ограничаване на най-често срещаните заболявания.

Организиране на две съвместни конференции (в Берковица и Бъйлещ) - за представяне на резултатите от проведеното проучване, както и на изготвения Наръчник. Конференциите ще бъдат тридневни за по 50 човека всяка. 

Разработване на инструмент за обмен на информация – специализирана страница (разработена на български, румънски и английски) която ще съдържа модул за обмен на информация, който ще позволи по-ефективни здравни услуги от всеки партньор и сътрудничество между тях.

Развитие на мрежата на заинтересованите страни в сферата на здравните услуги в трансграничната зона - По време на публичните събития ще се подчертае необходимостта от повече дейности по профилактика. Представители на неправителствени организации, други болници и изследователски центрове в района на ТГС ще бъдат поканени да бъдат част от тази мрежа. Основният фокус на мрежата ще бъде да осъществи дейности за повишаване на осведомеността на населението относно риска от сърдечни заболявания.

Организиране на посещения за обмен на опит - Това ще бъде добра възможност за сътрудничество и обмен на опит между специалисти от двете партньорски институции (болници). Посещенията ще бъдат две (едно в болницата в Берковица и едно в болницата в Бъйлещ), в рамките на два дни, за по 15 човека всяко.


Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.